Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Best Friend – 20 lat Automobilisty” („Konkurs”).

2. Organizatorem Akcji jest Automobilista Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mińskiej 65, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252152, NIP 113-21-00-696, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1, 310.000,00zł, zwaną dalej „AUTOMOBILISTA”, reprezentowaną przez:
Elżbietę Ciurzyńską – Prezesa Zarządu zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2019 r., a kończy się 14 lipca 2019 r. Nagrody będą wysłane do 31 lipca 2019 r. W konkursie nagrody wygrywa 5 osób (bombonierki marki „Boża Krówka”).

Zasady konkursu

1. Konkurs prowadzony jest w internecie za pośrednictwem platformy portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram.

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy portalu społecznościowego Facebook i Instagram.

3. Konkurs polega na oznaczeniu przyjaciela oraz wpisaniu krótkiego uzasadnienia (dlaczego z tą osobą chciałbym/chciałabym się podzielić krówkami).

5. Zwycięzcami zostaje 5 osób, które opublikują najciekawsze zdaniem komisji konkursowej uzasadnienia. Wpisy muszą być zamieszczone pod postem konkursowym na portalu Facebook.

6. Nagrody w konkursie to 5 bombonierek marki „Boża Krówka”.

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Postanowienia pozostałe:

1. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu sprzedażowego.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny.

5. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym, na adres Ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *